Esimerkkejä

Tiesitkö?

Kykyviisari on Työterveyslaitoksen Solmu-koordinaatiohankkeessa kehitetty työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä. Itse kykyviisari löytyy täältä.

Millaisia työkaluja, keinoja ja menetelmiä ammattilaiselle on olemassa?

 

  • AVAIN-mittari eli aikuissosiaalityön vaikuttavuusmittari. Sosiaalialan ammattilainen ja asiakas täyttävät mittarin yhdessä. Mittari täytetään, jos asiakkaan kohdalla on päätetty tehdä Sosiaalihuoltolain (2014) mukainen asiakassuunnitelma. AVAIN-mittarin kysymykset vastaavat asiakassuunnitelmalle asetettuja vaatimuksia.
  • ESY – elämäntilanteen selvittämisen ympyrä. Menetelmä on rakennettu työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten sosiaalisen kuntoutuksen työvälineeksi. Tavoitteena on asiakkaan itseymmärryksen lisääminen, asiakastyön prosessin hallinta ja asiakastyön vaikutusten arviointi.
  • ICF-luokitus  on maailman terveysjärjestön WHO:n työ- ja toimintakyvyn arviointiluokitus, millä arvioidaan toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitusta (ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health) . Siinä toimintakyky tarkoittaa moniulotteista, vuorovaikutuksellista ja muuttuvaa tilaa. Toimintakykyyn vaikuttavat terveydentilan lisäksi elämäntilanne, osaaminen, aktiivisuus ja osallistumishalukkuus.  Mallissa ympäristötekijöihin kuuluu fyysinen, sosiaalinen ja asenteellinen ympäristö, jossa ihmiset elävät. Hoito ja kuntoutus sisältyvät ICF:ssä ympäristötekijöihin.
  • Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Kykyviisari mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos arviointi toistetaan. Kykyviisarista voi saada apua asiakastyöhön.
  • Työelämätutka on kehitetty TE-toimistojen ohjauspalvelujen seurantaa ja arviointia varten. Menetelmän avulla voidaan seurata työn tai koulutuksen löytämiseen vaikuttavia tekijöitä ja asiakkaan työelämäsuhteen etenemisen onnistumista.
  • Työkykyindeksi (TKI) on sekä Suomessa että kansainvälisesti yleisesti käytetty työkyvyn itsearviointimenetelmä.

Työpaikoilla on aina käytössä myös kirjallisia työkyvyn tuen toimintamalleja. Niissä on kuvattu työpaikan ja työterveyshuollon konkreettiset toimenpiteet työkyvyn varhaiseksi tukemiseksi, työhön paluun tukemiseksi ja sairauspoissaolojen hallitsemiseksi. Työkyvyn tuen mallit työpaikoilla.

Muistele mitä esimerkkejä sinulle esiteltiin edellä ja raahaa oikea kuvaus menetelmän nimen päälle. Ainoastaan oikea kuvaus voidaan asettaa nimen päälle.