Miten työkyvyn tuen tarvetta selvitetään?

Tiesitkö?

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa on tärkeää tiedostaa tavoite. Onko tavoitteena siirtyä pois työelämästä vai pysyä työelämässä?

 

Työkyvyn tuen tarvetta selvitetään arvioimalla asiakkaan

  • työ- ja toimintakykyä sekä hoito- ja kuntoutustarvetta
  • osaamista ja ammattitaitoa sekä koulutustarvetta

Ammattilainen selvittää asiakkaan työkyvyn tuen tarvetta

  • hyödyntämällä asiakkaan itsearviointia
  • tutustumalla asiakkaan tietoihin ja dokumentteihin
  • keskustelemalla asiakkaan kanssa kahden kesken tai useampien ammattilaisten kanssa ns. yhteistapaamisissa
  • pyytämällä lisäselvityksiä, tutkimuksia ja arviointeja
  • tekemällä yhteistyötä ammattilaisten kanssa.

 

Työ- ja toimintakyvyn arviointi

 

Asiakkaan itsensä ja ammattilaisten keräämän tiedon pohjalta arvioidaan työ- ja toimintakykyä. Tietoa saadaan työssä, opiskelussa, kotona ja harrastuksissa. Arviointia voidaan tehdä myös työ- ja koulutuskokeilujen tai kuntouttavan työtoiminnan aikana.

Työ- ja toimintakykyä arvioidaan kyselyillä, haastatteluilla, havainnoinnilla ja kliinisillä tutkimuksilla. Arviointi voi olla esimerkiksi yhden kyselylomakkeen täyttämistä tai useiden asiantuntijoiden tekemiä selvityksiä (esim. erikoislääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, neuropsykologi, sosiaalityöntekijä, työkykykoordinaattori). Siinä yhdistyy eri tahoilla kerätty tieto yhdeksi kokonaisuudeksi.

Työkyvyn arviointi eroaa työkyvyttömyyden arvioinnista alla olevan kuvan mukaisesti.

 

Työkyvyttömyyden ja työkyvyn arviointi

 

Totta vai tarua?

 

 

 

ICF-luokitus

 

Työ- ja toimintakyvyn arviointi perustuu Maailman terveysjärjestön, WHO:n Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden yhteiseen luokitukseen (ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health). Siinä toimintakyky tarkoittaa moniulotteista, vuorovaikutuksellista ja muuttuvaa tilaa. Toimintakykyyn vaikuttavat terveydentilan lisäksi elämäntilanne, osaaminen, aktiivisuus ja osallistumishalukkuus.  Mallissa ympäristötekijöihin kuuluu fyysinen, sosiaalinen ja asenteellinen ympäristö, jossa ihmiset elävät. Hoito ja kuntoutus sisältyvät ICF:ssä ympäristötekijöihin.

ICF-luokitus